Youth Committee

Kartik Kanakdas Shetty

Kartik Kanakdas Shetty

Hon.Ex. President
Raunak Jayyaa Shetty

Raunak Jayyaa Shetty

President
Uday Jayakar Shetty

Uday Jayakar Shetty

Vice President
Abhishek Ganesh Shetty

Abhishek Ganesh Shetty

Vice President
Siddhanth Sudhakar Shetty

Siddhanth Sudhakar Shetty

Secretary
Vishal Shekhar Shetty

Vishal Shekhar Shetty

Treasurer
Akshay Vasant Shetty

Akshay Vasant Shetty

Ch. Sports Comm.
Praful Venugopal Shetty

Praful Venugopal Shetty

Ch. Cultural & Edu. Comm.
Namrata C Shetty

Namrata C Shetty

Committe Member
Riddhi H Shetty

Riddhi H Shetty

Committe Member
Yashraj Ravi Shetty

Yashraj Ravi Shetty

Special Invitee
Nitesh Sadanand Shetty

Nitesh Sadanand Shetty

Committe Member
Abhinav Vasant Shetty

Abhinav Vasant Shetty

Committe Member
Tapas Hegde

Tapas Hegde

Special Invitee
Souma A. Shetty

Souma A. Shetty

Special Invitee
Aishwarya V. Shetty

Aishwarya V. Shetty

Special Invitee
Shravya S. Shetty

Shravya S. Shetty

Special Invitee